Еднаквост и фер општество | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Barazia dhe shoqëria e drejtë

Krijimi i vendeve të punës, duke siguruar punë të denjë dhe mbrojtje sociale janë qëllimet themelore të BE-së. Kjo është pasqyruar edhe te mbështetja që BE-ja i ka ofruar Ballkanit Perëndimor. Por, pavarësisht investimeve të shumta, financimeve dhe asistencës teknike, ka ende hendeqe të mëdha. Konkurrenca e dobët, papunësia e lartë, investimet e pakta në arsim dhe shëndetësi, dhe pabarazitë sociale janë vetëm disa nga sfidat.

BE-ja qëndron tashmë pas shumë aktiviteteve për të rritur mundësitë e punësimit, dhe për të trajtuar nevojat për akses në shëndetësi dhe nevojat sociale. Megjithatë, nevojitet akoma më shumë - dhe kjo është arsyeja se përse BE-ja po rrit mbështetjen nëpërmjet Planit Ekonomik dhe të Investimeve, si dhe programeve të tjera.

Publikime (EN)

EU Support to Roma Integration in the Western Balkans

Author: European Commission

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This publication provides information on the EU support to Roma integration in the Western Balkans.

2023 EU Award for Roma Integration in the Western Balkans and Turkey

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

The EU Award for Roma Integration aims to support and recognise the initiative taken by private, public and civil society players to foster Roma employment. This publication provides rules and criteria for the 2023 EU Award for Roma Integration.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.