Комисијата објавува нов извештај за култура за одржлив развој во акциите на ЕУ News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

19/12/2022

Комисијата објавува нов извештај за култура за одржлив развој во акциите на ЕУ

На 9. декември 2022 година, Европската комисија објави извештај за културната димензија на одржливиот развој во акциите на ЕУ.

 

Извештајот ја потенцира неопходната улога на културата во имплементирањето на политиките на ЕУ, програмите и иницијативите поврзани со Агендата за одржлив развој 2030 на Обединетите Нации. Комисијата одреди клучни домени во кои треба стратешки да се зајакне соработката со културните и креативни сектори со цел поттикнување одржлив развој. Исто така, се објаснува, од аспект на различни перспективи и политики, колку културните и креативни сектори се уникатно позиционирани со цел толкување и имплементирање економски, општествени и еколошки димензии во Агендата 2030. Доброволниот преглед на ЕУ за имплементација на цели за одржлив развој, кој треба да биде претставен на Форумот на високо ниво на ОН, во средината на 2023 година, може да извлече полза од предлозите кои се претставени во извештајот.

 

Извештајот ги надополнува и се повикува на некои од препораките на Отворениот метод за координирање; работна група на земјите-членки за културната димензија на одржливиот развој, во чии рамки беше објавен извештај насловен „Бурни времиња. Природата и луѓето: културна храброст за промена“, на 20. септември 2022 година. Истиот се надоврзува на резултатите од конференцијата на УНЕСКО „MONDIACULT 2022“, која повика културата да биде вклучена како посебна цел во следните развојни цели на Обединетите Нации.

Read more

Извор на фотографии: iStock

Извор: Creative Europe

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.