Funding programmes Western Balkans and other EU projects | WeBalkans
Rreth nesh

Bashkëpunim i ngushtë, për qëllime të përbashkëta, me rezultate më të mira

A e dini se Bashkimi Evropian është partneri kryesor politik dhe ekonomik, si dhe investitori më i madh në Ballkanin Perëndimor? BE mbështet mijëra projekte që përmirësojnë jetën e njerëzve, mbrojnë mjedisin, krijojnë mundësi biznesi dhe lehtësojnë bashkëpunimin rajonal.

BE dhe Ballkani Perëndimor i bashkon një kulturë dhe histori e përbashkët. Shoqëritë dhe ekonomitë janë të lidhura ngushtë dhe të ndërvarura. Shqipëria , Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë vende kandidate për anëtarësim në BE Bosnia-Herzegovina dhe Kosova janë kandidate të mundshme. Për t'i ndihmuar këto vende të ecin përpara drejt anëtarësimit, BE-ja ofron ndihmë financiare për një seri fushash. Ajo ofrohet paralelisht me mbështetjen për përmirësimet e nevojshme për të përmbushur standardet e BE-së në fusha si gjyqësori dhe administrata publike.

Financimi dhe bashkëpunimi ofrohen në shumë fusha, duke filluar nga bizneset e reja deri tek lidhjet e transportit, nga veprimi ndaj klimës deri tek të drejtat e njeriut, nga shkëmbimet e studentëve deri tek mbrojtja e trashëgimisë kulturore... e shumë më tepër. Përfitimet janë të dyanshme. Sa më e madhe barazia, mundësitë dhe rritja ekonomike në Ballkanin Perëndimor, aq më e fortë dhe më e begatë bëhet Evropa. Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth mundësive, arritjeve dhe historive të suksesit, të ftojmë të lexosh më tej!

Rreth WeBalkans.eu

WeBalkans.eu është një platformë e vetme ku mund të lexosh lajme, histori, mundësi financimi dhe informacion mbi bashkëpunimin mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor.

Programe dhe nisma

Lexo më shumë rreth nismave kryesore të BE-së dhe programeve të financimit në Ballkanin Perëndimor.

INSTRUMENTI PËR NDIHMESËN FOR PARA-ANËTARËSIMIT (IPA)

Përmes instrumentit IPA, BE ju ofron vendeve mbështetje financiare dhe teknike në shkallë të gjerë, në rrugën e tyre drejt anëtarësimit në BE. Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë të gjitha vende përfituese.

INSTRUMENTI I NDIHMESËS SË PARA-ANËTARËSIMIT PËR ZHVILLIMIN RURAL – IPARD

Si pjesë e IPA-s, IPARD ka për objekt zonat rurale dhe sektorin agro-ushqimor. Këtu mund të aplikojnë bizneset rurale dhe fermat në vendet aktuale kandidate të BE-së, pra Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë.

MEKANIZMI I MBROJTJES CIVILE TË BE-SË

Sipas këtij mekanizmi, autoritetet e mbrojtjes civile në Evropë bashkëpunojnë për të koordinuar ndihmesën ndaj viktimave të fatkeqësive në Evropë dhe më gjerë. Këtu marrin pjesë Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

KONKURRUESHMËRIA E NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME - COSME

COSME ofron mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në të gjithë BE-në dhe është e hapur për NVM-të e Ballkanit Perëndimor.

EVROPA KRIJUESE

Evropa Krijuese ofron mbështetje për sektorin e kulturës dhe audiovizive dhe është e hapur për organizata kulturore e krijuese nga vendet e BE-së dhe vendet jo anëtare të BE-së, përfshirë vendet e Ballkanit Perëndimor.

DOGANAT 2020

Doganat 2020 lehtëson bashkëpunimin mes autoriteteve doganore të Shteteve Anëtare të BE-së dhe vendeve kandidate dhe kandidate të mundshme. Këtu marrin pjesë Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia.

ERASMUS+

ERASMUS+ promovon bashkëpunimin në fushën e arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit. Ai është i hapur për studentët, stafin arsimor dhe grupet e të rinjve nga Ballkani Perëndimor, të cilët dëshirojnë të studiojnë, japin mësim ose të dalin vullnetarë jashtë vendit.

PROGRAMI I PUNËSIMIT DHE INOVACIONIT SOCIAL - EaSI

EaSI nxit punësim, mbrojtje sociale dhe kushte pune më të mira. Këtu mund të marrin pjesë autoritetet publike, shërbimet e punësimit, partnerët socialë dhe institutet kërkimore nga Ballkani Perëndimor.

EVROPA PËR QYTETARËT

Programi Evropa për Qytetarët jep kontribut për të njohur më të mirë BE-në dhe nxit pjesëmarrjen demokratike të qytetarëve në nivel BE-je. Organet publike ose organizatat jofitimprurëse të Ballkanit Perëndimor kanë të drejtë të aplikojnë.

FISCALIS 2020

Fiscalis 2020 nxit shkëmbimin e informacionit mes autoriteteve tatimore në mbarë Evropën. Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë vende pjesëmarrëse.

HORIZONT 2020

Horizont 2020 financon projekte që inkurajojnë kërkimin dhe inovacionin. Është i hapur për kërkues, universitete dhe shoqëri inovative nga Ballkani Perëndimor.

KORNIZA E INVESTIMEVE PËR BALLKANIN PERËNDIMOR – WBIF

WBIF është një nismë e përbashkët e BE-së, institucioneve financiare, donatorëve dypalësh dhe qeverive të Ballkanit Perëndimor. Ajo përqendrohet në investime strategjike në sektorët e energjisë, mjedisit, social, transport dhe infrastrukturë dixhitale.

FONDI PËR INOVACIONIN DHE ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR – WB EDIF

Fondi WB EDIF, i financuar nga BE-ja, ju ofron ndërmarrjeve të vogla e të mesme mundësi të mëdha për financime. Është një nismë e përbashkët e BE-së, institucioneve financiare ndërkombëtare, donatorëve dypalësh dhe organeve publike të Ballkanit Perëndimor.

TAIEX

TAIEX është instrumenti i asistencës teknike dhe shkëmbimit të informacionit i Komisionit Evropian. TAIEX ofron asistencë teknike dhe mbështetje politike nga ekspertët publikë me bazë në Shtetet Anëtare të BE-së për përfituesit në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Twinning

Binjakëzimi mbështet bashkëpunimin ndërmjet administratave publike në shtetet anëtare të BE-së dhe partnerëve tanë të Ballkanit Perëndimor. Projektet e binjakëzimit bashkojnë ekspertizën e sektorit publik nga shtetet anëtare të BE-së dhe vendet përfituese me synimin për të arritur rezultate konkrete përmes aktiviteteve kolegë me kolegë.

Fakte dhe shifra

BE-ja përbën

70% të tregtisë totale

të rajonit të Ballkanit Perëndimor
Ballkani Perëndimor është një treg

me 18 milionë konsumatorë

Kompanitë e BE-së përbëjnë

65% të investimeve të huaja direkte

në Ballkanin Perëndimor

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!