Funding programmes Western Balkans and other EU projects | WeBalkans
Informacije

Bliska saradnja, zajednički ciljevi, bolji rezultati

Da li ste znali da je Evropska unija glavni politički i ekonomski partner i najveći investitor na zapadnom Balkanu? EU podržava hiljade projekata koji unaprjeđuju život ljudi, štite životnu sredinu, stvaraju poslovne prilike i olakšavaju regionalnu saradnju.

EU i zapadni Balkan imaju zajedničku kulturu i istoriju, sa blisko povezanim društvima i privredama. Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija su zemlje kandidati za članstvo u EU. Bosnia-Herzegovina i Kosovo su potencijalni kandidati. Da bi pomogla u napredovanju ka članstvu, EU pruža finansijsku pomoć u nizu oblasti. To ide skupa sa podrškom za poboljšanja koja su potrebna da bi se ispunili standardi EU u oblastima kao što su pravosuđe i javna uprava.

Finansiranje i saradnja pokrivaju mnoga polja - od osnivanja preduzeća do transportnih pravaca, od klimatskog djelovanja do ljudskih prava, od razmjene studenata do zaštite kulturnog nasljeđa... i još mnogo toga. Korist je obostrana. Veća jednakost, rast i povoljne prilike na zapadnom Balkanu dovešće do jače i prosperitetnije Evrope. Ako želite da saznate više o mogućnostima, dostignućima i uspjesima, čitajte dalje!

O WeBalkans.eu

Platforma WeBalkans.eu je mjesto na kojem se mogu naći vijesti, priče, mogućnosti finansiranja i srodne informacije o saradnji između Evropske unije i zapadnog Balkana.

Programi i inicijative

Obavijestite se o nekim od glavnih inicijativa EU i programima finansiranja na zapadnom Balkanu.

INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA)

Putem IPA-e, EU pruža veliku finansijsku i tehničku podršku zemljama na putu ka članstvu u EU. Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija su korisnici.

INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ ZA RURALNI RAZVOJ - IPARD

Kao dio IPA-e, IPARD je usmjeren na ruralna područja i poljoprivredno-prehrambeni sektor. Poljoprivredna i ruralna preduzeća u zemljama kandidatima za EU - Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji - ispunjavaju uslove.

MEHANIZAM GRAĐANSKE ZAŠTITE EU

U okviru ovog mehanizma, organi civilne zaštite u Evropi sarađuju na koordinaciji pomoći žrtvama prirodnih i drugih nepogoda u Evropi i drugdje. Učestvuju Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA - COSME

COSME pruža podršku malim i srednjim preduzećima širom EU i otvoren je za mala i srednja preduzeća na zapadnom Balkanu.

KREATIVNA EVROPA

Kreativna Evropa podržava kulturni i audio-vizuelni sektor i otvorena je za kulturne i kreativne organizacije iz EU, kao i iz zemalja van EU, uključujući zapadni Balkan.

CARINA 2020

Customs (Carina) 2020 olakšava saradnju između carinskih organa u državama članicama EU i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Učestvuju Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

ERASMUS+

ERASMUS+ promoviše saradnju u obrazovanju, obuci, programima za mlade i u sportu. Otvoren je za studente, obrazovno osoblje i omladinske grupe sa zapadnog Balkana koji žele da studiraju, predaju ili volontiraju u inostranstvu.

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNIH INOVACIJA - EaSI

EaSI promoviše bolje zapošljavanje, bolju socijalnu zaštitu i bolje uslove rada. Organi vlasti, službe za zapošljavanje, socijalni partneri i istraživački instituti na zapadnom Balkanu imaju pravo učešća.

EVROPA ZA GRAĐANE

Program Evropa za građane doprinosi boljem razumijevanju EU i podstiče demokratsko učešće građana na nivou Unije. Javna tijela ili neprofitne organizacije sa zapadnog Balkana imaju pravo da se prijave.

FISCALIS 2020

Fiscalis 2020 podstiče razmenu informacija između poreskih vlasti širom Evrope. Zemlje učesnice su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

HORIZON 2020

Horizon 2020 finansira projekte koji podstiču istraživanja i inovacije i otvoren je za učešće istraživača, univerziteta i inovativnih kompanija sa zapadnog Balkana.

INVESTICIONI OKVIR ZAPADNOG BALKANA - WBIF

WBIF je zajednička inicijativa EU, finansijskih institucija, bilateralnih donatora i vlada zapadnog Balkana, usredsređena na strateška ulaganja u energetski, ekološki, socijalni, transportni i digitalni infrastrukturni sektor.

KREDITNA LINIJA ZA RAZVOJ PREDUZEĆA I INOVACIJE ZAPADNOG BALKANA - WB EDIF

WB EDIF, koji finansira EU, malim i srednjim preduzećima omogućava poboljšani pristup finansijama. To je zajednička inicijativa EU, međunarodnih finansijskih institucija, bilateralnih partnera i javnih tijela na zapadnom Balkanu.

TAIEX

TAIEKS je instrument Evropske komisije za tehničku pomoć i razmenu informacija. TAIEKS nudi peer-to-peer tehničku pomoć i podršku politikama od javnih stručnjaka sa sedištem u državama članicama EU korisnicima u regionu Zapadnog Balkana.

Twinning

Tvining podržava saradnju između javnih uprava u državama članicama EU i naših partnera sa Zapadnog Balkana. Tvining projekti okupljaju ekspertizu javnog sektora iz država članica EU i zemalja korisnica sa ciljem postizanja konkretnih rezultata kroz peer to peer aktivnosti.

Činjenice i brojke

EU čini

70% ukupne trgovine

regiona Zapadnog Balkana
Zapadni Balkan je tržište

od 18 miliona potrošača

Kompanije iz EU učestvuju sa

65% direktnih stranih investicija

na Zapadnom Balkanu

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!