Tourism for Future: Nisma “Eco-Labels” në Kosovë dhe Mal të Zi | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Tourism for Future: Nisma “Eco-Labels” në Kosovë dhe Mal të Zi

Një projekt i financuar nga BE-ja po mbështet bizneset në rajonin ndërkufitar të Kosovës dhe Malit të Zi për të rritur kapacitetet e tyre në sektorin e turizmit.

SCROLL DOWN

“Eco-labels” dhe certifikata të njohura ndërkombëtarisht janë certifikime të dhëna për produktet dhe shërbimet e njohura për të ulur ndikimin e tyre në mjedis në krahasim me oferta të ngjashme, duke i bërë ato një zgjedhje më të përgjegjshme për mjedisin. Në industrinë e hotelerisë, “Eco-labeling” shërben si një mjet i vlefshëm për klientët, duke ofruar njohuri mbi praktikat e qëndrueshme që hotelet përfshijnë në veprimtaritë e tyre ditore. Sipas Sustainable Travel Report for 2019 nga Booking.com, 70% e udhëtarëve globalë shfaqin një prirje më të madhe për të rezervuar akomodime kur e dinë se objekti i jep përparësi mjedisit, pavarësisht nëse akomodimi i qëndrueshëm është qëllimi i tyre kryesor apo jo.

Në mënyrë që “eco-labels” të ruajnë besueshmërinë e tyre, ato duhet të jepen nga certifikues të pavarur të akredituar të palë të treta, të cilët janë të specializuar në vlerësimin e plotë të hoteleve dhe subjekteve të akomodimit. Kriteret e përdorura për certifikimin Eco-Lab duhet të publikohen dhe të jenë të disponueshme për konsumatorët, duke siguruar transparencë gjatë procesit. Në kushte ideale, një eco-label gjithëpërfshirës duhet të trajtojë të gjithë aspektet e qëndrueshmërisë. Krahas aspekteve mjedisore për t’u marrë në konsideratë, ky proces përfshin standardet sociale, të tilla si kushtet e punës në hotel, si dhe faktorë ekonomikë dhe kulturorë. Është e rëndësishme që destinacioni dhe komunitetet e tij vendore të përfitojnë nga turizmi, duke i lejuar ata të marrin pjesë në mënyrë aktive dhe të formësojnë industrinë e turizmit.

“Me anë të këtij projekti, synojmë të nxisim qasjen e re të mendimit largpamës në industrinë e turizmit në rajonin ndërkufitar. Këtu përfshihet prezantimi i “eco-labels”, që përfaqësojnë një nga standardet kryesore në industrinë globale të turizmit; një standard që më parë nuk ishte i pranishëm në rajonin tonë.”

Ahmet Jetullahu-meti, Drejtor Ekzekutiv i Prishtina REA

Përveç përmbushjes së kritereve, procesi i certifikimit përmban procedura të ndërlikuara dhe angazhime financiare thelbësore, që mund të jenë sfiduese për t’u arritur. Duke e ditur këtë, organizatat joqeveritare (OJQ) partnere dhe bashkitë në rajonin ndërkufitar të Kosovës dhe Malit të Zi kanë ndërmarrë një nismë për të ndihmuar sektorin vendor të hotelerisë për marrjen e certifikimit “Eco Labels”.

Ahmet Jetullahu-meti, Drejtor Ekzekutiv i Prishtina REA, udhëheq konsorciumin ndërkufitar përgjegjës për zbatimin e projektit “Tourism for Future”. Ky projekt, ndër objektivat e tij të shumta, synon të ofrojë mbështetje për hotelet dhe objektet e ngjashme të hotelerisë në rajonet ndërkufitare për t’i ndihmuar në arritjen e certifikimit Eco Labels. Jetullahu shpjegon: “Me anë të këtij projekti, synojmë të nxisim qasjen e re të mendimit largpamës në industrinë e turizmit në rajonin ndërkufitar. Këtu përfshihet prezantimi i “eco-labels”, që përfaqësojnë një nga standardet kryesore në industrinë globale të turizmit; një standard që më parë nuk ishte i pranishëm në rajonin tonë.” Vlen të theksohet se ky projekt është bashkëfinancuar nga programi Cross-Border Cooperation (CBC) mes Kosovës dhe Malit të Zi të mbështetur nga BE-ja, i mbështetur nga Bashkia e Pejës, Bashkia e Kolashinit, Prishtina REA dhe IPER.

Certifikimi ndërkombëtar “Eco Labels” përfshin një grup gjithëpërfshirës të kritereve të pranimit, që mbulon aspekte si infrastruktura, qëndrueshmëria mjedisore, profesionalizmi i stafit, marrja e produkteve të freskëta dhe miqësore me mjedisin nga zonat vendore, dhe përfshirja e trashëgimisë kulturore në ofertat e tyre.

Aktualisht, po zhvillohen seanca trajnimi për këto tema thelbësore për kompanitë dhe profesionistët në fushën e turizmit që ndodhen në rajonet ndërkufitare. Këto seanca trajnimi, të zhvilluara veçmas në Pejë dhe Kolashin, përfshinin rreth 30 pjesëmarrës nga secila anë e kufirit, të cilët u përzgjodhën përmes një procesi të thirrjes së hapur. Gjithashtu, projekti synon të ofrojë trajnim dhe certifikim për 15 auditues të specializuar në certifikimin “Eco Labels”. Siç e thekson Ahmet Jetullahu-meti “Aktualisht, ka një mungesë të theksuar të audituesve të certifikuar për “Eco Labels” në Kosovë, Mal të Zi, apo ndonjë shtet fqinj. Prandaj, arritja e këtij certifikimi do të jetë një moment sukses historik për industrinë e turizmit në rajon”. Ne synojmë të certifikojmë të paktën 20 përfitues grantesh me certifikimin “Eco-Label” të njohur ndërkombëtarisht (10 nga rajoni i Pejës dhe 10 nga rajoni i Kolashinit), në përputhje me thirrjen transparente për aplikime për grante, të miratuar nga platforma elektronike online, e zhvilluar nga ana e projektit.

 “Pjesëmarrja dhe interesi i këtyre kompanive janë jashtëzakonisht të larta dhe ata e vlerësojnë shumë mbështetjen e ofruar nga projekti”.

Ahmet Jetullahu-meti, Drejtor Ekzekutiv i Prishtina REA

Përtej certifikimit “Eco Label”, projekti po ndihmon aktivisht përfituesit në rajon duke lehtësuar zhvillimin dhe zbatimin e strategjive të integruara të turizmit dhe komunikimit, si dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe ekonomisë vendore përmes një platforme krijuese elektronike të turizmit, të krijuar për promovimin dhe ndërkombëtarizimin e sektorëve ndërkufitarë të turizmit dhe trashëgimisë kulturore. Disa nga aktivitetet e rëndësishme përfshijnë festivalet e turizmit ndërkufitar dhe organizimin dhe promovimin e dy itinerareve ekologjike. Ahmet Jetullahu-Meti shpjegon historikun e projektit, duke vënë në dukje se është kryer një hulumtim i gjerë në të cilin u përfshinë mbi 136 biznese nga rajonet ndërkufitare. Shumica e këtyre bizneseve shprehën interes të madh për të marrë mbështetje për certifikimin “Eco Labels” të njohur ndërkombëtarisht. Jetullahu thekson shkallën e lartë të pjesëmarrjes dhe entuziazmit të përfaqësuesve të kompanive, duke thënë se: “Pjesëmarrja dhe interesi i këtyre kompanive janë jashtëzakonisht të larta dhe ata e vlerësojnë shumë mbështetjen e ofruar nga projekti”.

Rreth programit

Objektivi global i  IPA Cross-Border Cooperation Programme Montenegro-Kosovo  është përmirësimi i standardit dhe cilësisë së jetesës së njerëzve në zonën ku zbatohet programi, përmes zhvillimit ekonomik të rajonit, të qëndrueshëm në aspektin mjedisor dhe gjithëpërfshirës në aspektin social, në lidhje me trashëgiminë kulturore dhe natyrore. Kjo do të arrihet përmes projekteve të përbashkëta që zhvillohen në kuadër të prioriteteve të mëposhtme tematike të programit: Promovimi i punësimit, lëvizshmërisë së fuqisë punëtore dhe përfshirjes sociale e kulturore përtej kufirit; mbrojtja e mjedisit, promovimi i përshtatjes dhe zbutjes së ndryshimeve klimatike dhe parandalimi e menaxhimi i riskut; si dhe nxitja e turizmit dhe e trashëgimisë kulturore dhe natyrore.

Photo credits: Tourism for Future

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.