EU4Municipalities: Forcimi i qeverisjes vendore për ofrim më të mirë të shërbimeve në Shqipëri | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

EU4Municipalities: Forcimi i qeverisjes vendore për ofrim më të mirë të shërbimeve në Shqipëri

Një skemë granti për të modernizuar infrastrukturën publike vendore dhe për ngritjen e kapaciteteve për qeverisje vendore të përmirësuar.

SCROLL DOWN

Shqipëria është një vend me një popullsi prej rreth 2.8 milionë banorë dhe përballet me shumë sfida lidhur me qeverisjen dhe ofrimin e shërbimeve. Pavarësisht progresit të rëndësishëm të bërë gjatë dekadave të fundit, institucionet publike të Shqipërisë vazhdojnë të përballen me sfida që lidhen me llogaridhënien, transparencën dhe efikasitetin. Procesi i decentralizimit i nisur në vend në vitin 2014 synonte të trajtonte disa nga këto sfida duke transferuar më shumë pushtet dhe përgjegjësi nga qeveria qendrore tek autoritetet vendore. Megjithatë, procesi i decentralizimit ka hasur pengesa të ndryshme, duke përfshirë mungesën e burimeve dhe kapaciteteve në nivel vendor.

Për të mbështetur Shqipërinë në kapërcimin e këtyre sfidave, ndër të tjera, në vitin 2021 u prezantua projekti EU4Municipalities. Qëllimi i projektit është të mbështesë potencialin e zhvillimit të bashkive dhe të përmirësojë kushtet socio-ekonomike dhe mjedisore të komuniteteve vendore në Shqipëri. Projekti synon të trajtojë problemet kryesore që ndikojnë cilësinë e jetës dhe perspektivat ekonomike të komunitetit duke përmirësuar shërbimet publike vendore dhe duke i përshtatur ato me standardet evropiane. Projekti po zbatohet nga një konsorcium partnerësh të udhëhequr nga  NALAS, një rrjet shoqatash të autoriteteve vendore të Evropës Juglindore dhe përfshin Non-Governmental Organisations Co-Plan Institute for Habitat Development, Eco Partners for Sustainable Development dhe anëtarë të NALAS në Albania Association for Local Autonomy dhe ish-Association of Albanian Municipalities.

‘’Domosdoshmëria e projektit u evidentua përmes shkëmbimeve të drejtpërdrejta midis ambasadorit të BE-së dhe përfaqësuesve të EU Delegation me autoritetet bashkiake dhe komunitetet vendore në vitet e mëparshme, gjë që tregon një qasje nga poshtë-lart.’’

Elton Stafa, drejtues ekipi, projekti EU4Municipalities

Elton Stafa, drejtuesi i ekipit për projektin EU4Municipalities në NALAS, thekson kontributin e rëndësishëm të projektit në qeverisjen vendore. ‘’Domosdoshmëria e projektit u evidentua përmes shkëmbimeve të drejtpërdrejta midis ambasadorit të BE-së dhe përfaqësuesve të EU Delegation me autoritetet bashkiake dhe komunitetet vendore në vitet e mëparshme, gjë që tregon një qasje nga poshtë-lart’’, deklaron Eltoni.

Instrumenti kryesor për mbështetjen e projektit për qeveritë vendore është një skemë granti që synon përmirësimin e infrastrukturës publike vendore, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, zbatimin e planeve strategjike bashkiake dhe ngritjen e kapaciteteve të qeverisjes vendore për menaxhimin e fondeve të BE-së. Në thirrjen e parë për propozime të prezantuara në vitin 2021, projekti ofroi mbështetje për gjashtë bashki përmes granteve deri në 200,000 €. Thirrja e dytë, e nisur në vitin 2022, rriti mbështetjen për 13 bashki të tjera duke filluar nga 50,000 €. Projektet që morën grante mbulonin një sërë fushash, duke përfshirë zhvillimin ekonomik vendor, mbrojtjen e mjedisit, përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve publike vendore, fuqizimin e të rinjve dhe komunitetit, etj. Deri më sot, projekti ka nënshkruar 19 kontrata granti me vlerë prej 1.7 milion euro të kontributit të BE-së.

‘’Bashkitë kanë një interes të madh për projektin dhe projekti i finalizuar i grantit ka demonstruar rezultate shumë të prekshme. Në tërësi, EU4Municipalites është bërë një element i rëndësishëm në zhvillimin e përgjithshëm të Bashkive të Shqipërisë.’’

Elton Stafa, drejtues ekipi, projekti EU4Municipalities

Si pjesë të mbështetjes së tij në forcimin e kapaciteteve të bashkive, projekti ka ofruar deri tani 15 trajnime në përgatitjen e propozimit të projektit dhe menaxhimit të grantit për përfaqësuesit e 200 bashkive. Entela Pinguli, zëvendës drejtuesja e ekipit EU4Municipalities e konsideron këtë projekt shumë të suksesshëm. ‘’Bashkitë kanë një interes të madh në skemën e grantit të EU4M dhe qasjen e projektit, pasi ato sjellin rezultate të prekshme. Në tërësi, EU4Municipalites është bërë një element i rëndësishëm në zhvillimin e përgjithshëm të Bashkive të Shqipërisë“, deklaron Stafa.

Si pjesë e përpjekjes së tij për të rritur kapacitetet e bashkive, projekti ka ofruar 12 seanca trajnimi në përgatitjen e prezantimit të projektit dhe menaxhimin e grantit, nga të cilat kanë përfituar 490 përfaqësues të bashkive. Komponenti i ngritjes së kapaciteteve është një pjesë integrale e planit të grantit të EU4Municipalities. Entela Pinguli, zëvendës drejtuesja e ekipit EU4Municipalities e konsideron këtë nismë si shumë efektive: “Bashkitë kanë shfaqur një interes të madh për projektin, dhe zbatimi i projektit të grantit pritet të japë rezultate shumë të prekshme, të cilat do të përmirësojnë shërbimet bashkiake dhe prekin jetët e njerëzve.

Në të ardhmen, pritet që projekti EU4Municipalities të vazhdojë të luajë një rol të rëndësishëm në forcimin e qeverisjes vendore për ofrim më të mirë të shërbimeve në Shqipëri.

Rreth projektit

“EU for Municipalities”   (EU4M) është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian.  Ai synon nxitjen e potencialit të zhvillimit të bashkive dhe përmirësimin e kushteve socio-ekonomike dhe mjedisore të komuniteteve vendore në Shqipëri. Projekti “EU4Municipalities” do të mbështesë zhvillimin e infrastrukturës vendore duke ofruar shërbime më të mira publike dhe zhvillime ekonomike vendore të qëndrueshme. Projekti do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e jetës dhe perspektivave për shtetasit shqiptarë në komunitetet e tyre ndërkohë që do të ndihmojë qeveritë vendore të forcojnë kapacitetet e tyre për menaxhimin e financimeve të BE-së.

Photo credits: EU4 Municipalities

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.