EU4Municipalities: Зајакнување на локалното управување за подобра испорака на услуги во Албанија | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

EU4Municipalities: Зајакнување на локалното управување за подобра испорака на услуги во Албанија

Шема на грантови за модернизација на локалната јавна инфраструктура и градење капацитети за подобро локално управување.

SCROLL DOWN

Албанија е земја со население од околу 2,8 милиони луѓе и се соочува со бројни предизвици во врскасо управувањето и испораката на услуги. И покрај значителниот напредок постигнат во изминатите децении, албанските јавни институции и понатаму се соочуваат со предизвици поврзани со одговорноста, транспарентноста и ефикасноста. Процесот на децентрализација отпочнат во земјата во 2014 година имаше за цел да одговори на некои од овие предизвици со пренесување на поголема моќ и одговорност од централната власт на локалните власти. Сепак, процесот на децентрализација наиде на различни пречки, меѓу кои и недостаток на ресурси и капацитети на локално ниво.

За поддршка на Албанија во надминување на овие предизвици, меѓу другото, во 2021 година започна проектот EU4Municipalities. Целта на проектот е да се поддржи развојниот потенцијал на општините и да се подобрат социо-економските и еколошките услови на локалните заедници во Албанија. Проектот има за цел да ги реши главните проблеми кои влијаат на квалитетот на животот и економските перспективи на заедницата, преку подобрување на локалните јавни услуги и нивно усогласување со европските стандарди. Проектот го спроведува конзорциум партнери предводен од НАЛАС, мрежа на здруженија на локални власти од Југоисточна Европа и вклучува невладини организации Ко-план Институт за развој на живеалишта, Еко партнери за одржлив развој и членовите на НАЛАС во Албанија, Здружение за Локална автономија и поранешното Здружение на албански општини.

“Потребата од проектот беше препознаена со директните размени помеѓу амбасадорот на ЕУ и претставниците на ЕУ Делегацијата со општинските власти и локалните заедници изминативегодини, што укажува на пристап што почнува од индивидуалните компоненти па се движи кон целиот систем.”

Елтон Стафа, Тим лидер, Проект EU4Municipalities

Елтон Стафа, Тим лидер на проектот EU4Municipalities во НАЛАС, го истакнува значајниот придонес на проектот за локалната власт. „Потребата од проектот беше препознаена преку средбите помеѓу претставниците на ЕУ Делегацијата и општинските власти изминативе години, што укажува на пристап што почнува од индивидуалните компоненти па се движи кон целиот систем“, вели Елтон.

Примарното средство за поддршка на локалните управи на проектот е шемата на грантови наменета за подобрување на локалната јавна инфраструктура, подобрување на квалитетот на јавните услуги, спроведување на општинските стратешки планови и градење на капацитети на локалната управа за управување со фондовите на ЕУ. На првиот повик за предлози објавен во 2021 година, проектот обезбеди поддршка за шест општини преку грантови до 200.000 евра. Вториот повик, објавен во 2022 година, ја прошири поддршката на дополнителни 13 општини, со грантови до 50.000 евра. Проектите кои добија грантови покриваа најразлични области, вклучувајќи локален економски развој, заштита на животната средина, подобрување на локалната јавна инфраструктура и услуги, еманципирање на младите и заедницата итн. До денес, проектот има потпишано 19 договори за грантови во износ од 1,7 милиони евра – придонес на ЕУ.

“Општините имаат голем интерес за проектот, а финализираниот грант проект покажа многу опипливи резултати. Сè на сè, EU4 Municipalites стана важен елемент за севкупниот развој на општините во Албанија.“

Елтон Стафа, Тим лидер, Проект EU4Municipalities

Како дел од поддршката за зајакнување на капацитетите на општините, проектот досега обезбеди 15 обуки за подготовка на предлог-проекти и управување со грантови на 200 општински претставници. Ентела Пингули, заменик тим лидер на EU4 Municipalites го смета дека овој проект за многу успешен. „Општините имаат голем интерес за шемата на грантови на EU4M и пристапот на проектот, бидејќи тие носат опипливи резултати. Сè на сè, EU4Municipalites станаа важен елемент за севкупниот развој на општините во Албанија“, вели Стафа.

Како дел од напорите за подобрување на капацитетите на општините, проектот спроведе 12 обуки за подготовка на предлог-проекти и управување со грантови, од кои корист имаат 490 општински претставници. Компонентата за градење капацитет е составен дел од грант шемата на EU4Municipalities. Ентела Пингули, заменик тим лидер на EU4 Municipalites ја смета оваа иницијатива за многу ефикасна“ Општините покажаа голем интерес за проектот, а имплементацијата на грант проектите се очекува да даде високо видливи резултати, кои ќе ги подобрат општинските услуги и ќе ги допрат животите на луѓето.

Во иднина, проектот EU4 Municipalities се очекува да продолжи да игра важна улога во зајакнувањето на локалната власт за подобра испорака на услуги во Албанија.

За проектот

ЕУ за општините (EU4M) е проект финансиран од Европската Унија. Проектот има за цел да го поттикне развојниот потенцијал на општините и да ги подобри социо-економските и еколошките услови на локалните заедници во Албанија. Проектот „ЕУ за општините“ ќе го поддржи развојот на локалната инфраструктура преку обезбедување подобри јавни услуги и одржлив локален економски развој. Проектот ќе има директно влијание врз подобрувањето на квалитетот на животот и иднината на албанските граѓани во нивните заедници, а истовременоќе им помогне на локалните управи да ги зајакнат своите капацитети за управување со фондовите на ЕУ.

Photo credits: EU4 Municipalities

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.