Зајакнување на соработката со граѓанското општество | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Зајакнување на соработката со граѓанското општество

Локалните влади во Албанија го подобруваат својот капацитет за управување на соработката со граѓанското општество преку поддршка на Европската Унија.

SCROLL DOWN

Извештајот за напредок на Албанија за 2016 година, од Европската комисија, утврди дека локалната влада пројавува недостаток на адекватни капацитети за осигурување соодветна соработка и финансирање на граѓанското општество. Извештајот забележа, исто така, и потреба за адекватни административни и правни структурни промени; како и зголемен човечки капацитет за овозможување подобра средина за соработка помеѓу граѓанското општество и локалната влада.

Стела Мардуша осум години работи како специјалист во отсекот за европска интеграција во општината Скадар. Ги објаснува потешкотиите со кои била соочена општината при исплаќањето средства и соработката со граѓанското општество. „Немавме специфична методологија за соработка со организациите на граѓанското општество. Затоа, ни беше тешко да одредиме проекти на граѓанското општество со јасно дефинирани приоритети и резултати,“ вели Стела.

Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан е регионална иницијатива, финансирана од ЕУ, а имплементирана од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во шест држави во регионот на Западен Балкан. Во 2017 година, Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан отвори повик за општините во Албанија кои имаа можност да се пријават за да бидат дел од програмата за поддршка чија цел беше зголемување на ефикасноста на административните и човечки капацитети при соработката со организациите на граѓанското општество. Општината Скадар беше меѓу 35-те општини кои се пријавија и меѓу 12-те кои добија поддршка.

„Има значаен обем на работа, но, на крајот, трудот се исплаќа затоа што овозможува одлична прилика за тесна соработка со граѓанското општество.“

Стела Мардуша, специјалист во отсекот за европска интеграција во општината Скадар

За Стела, главната и најзначајна новина, воведена од програмата, била методологијата „LOD“ (Локална демократија) и прирачникот одобрен, од општинскиот совет, на почетокот од соработката со Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан. „LOD“ означува „локална демократија“ и станува збор за инструмент усогласен со правилата на ЕУ во доменот на финансирање екстерни акции и осигурување отворена процедура, еднакви можности за сите кандидати, видливост и транспарентност. Прирачникот започнува со одредување на приоритетите, начинот на отворање на повикот, управување со проектот и чекори за имплементација, мониторинг и напредок. „Има значаен обем на работа, но, на крајот, трудот се исплаќа затоа што овозможува одлична прилика за тесна соработка со граѓанското општество,“ вели Стела. 

Зајакнување на човечките ресурси за подобрување на квалитетот на услугите

Зајакнување на капацитетите на персоналот на партнерските општини и организации на граѓанското општество, во циклусот на проектен менаџмент, беше еден од клучните столбови на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан. Покрај воведувањето на методологијата „LOD“ (Локална демократија), програмата ги поддржа партнерските општини во обучување на нивниот персонал за имплементација на методологијата. Обуката вклучи техничко познавање за изготвување извештаи и буџети, проектна имплементација и мониторинг, во согласност со стандардите на ЕУ, како и други неопходни вештини. Стела вели дека освен стапувањето во близок контакт со организациите на граѓанското општество, обуката ѝ помогнала и за структурирање на добри работни практики.

Општините Скадар и Тирана брзо и успешно ја усвоија и применија методологијата „LOD“ (Локална демократија) и, сега, служат како ментори за новите партнерски општини.

„По пет години искуство, ги повикувам колегите да ја искористат можноста која ја нуди Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан. Претставува одлично искуство кое овозможува учење за администрацијата: се работи за долгорочен курс; а, на крај, победници се локалните администрации, организациите на граѓанското општество и општеството.“

Стела Мардуша, специјалист во отсекот за европска интеграција во општината Скадар

Во првите три години, Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан овозможи, исто така, финансирање за локалните непрофитни организации. Повеќе од 5000 жители на Скадар ги искористија иницијативите за промовирање општествена инклузија, зајакнување на жените, туризам, култура и младина. Оваа шема за грантови им овозможи на општинските службеници да ја имплементираат методологијата „LOD“ (Локална демократија), како и стекнатите знаења од обуката.

Стела вели дека многу научила од ова успешно патешествие и, сега, се чувствува подготвена да го сподели знаењето со нејзините колеги и други партнерски општини кои се приклучија во Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан во 2021 година. „По пет години искуство, ги повикувам колегите да ја искористат можноста која ја нуди Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан. Претставува одлично искуство кое овозможува учење за администрацијата: се работи за долгорочен курс; а, на крај, победници се локалните администрации, организациите на граѓанското општество и општеството,“ вели Стела.

За проектот

Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан е регионална иницијатива, финансирана од ЕУ, а имплементирана од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Програмата цели кон зајакнување на партиципативните демократии и евро-интеграцискиот процес во Западен Балкан преку зајакнување на граѓанското општество за земање активен удел во носењето одлуки; како и преку стимулирање и овозможување правна и финансиска средина за граѓанското општество и плуралистичките медиуми. Програмата работи, исто така, и на зајакнување на партнерствата помеѓу локалните влади и граѓанските општества во Западен Балкан преку надоградување на успешен модел за транспарентно финансирање проекти на граѓанското општество од страна на буџетите на локалните влади; насочен кон поголемо вклучување на граѓаните во донесувањето одлуки и подобрување на испораката на локални услуги.

ReLOaD Albania

 

Photo credits: ReLOaD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.