Obnovljena saradnja sa civilnim društvom | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Obnovljena saradnja sa civilnim društvom

Lokalne vlasti u Albaniji poboljšavaju svoje kapacitete za upravljanje saradnjom sa civilnim društvom uz podršku Evropske unije.

SCROLL DOWN

U izveštaju Evropske komisije o napretku Albanije za 2016. godinu utvrđeno je da lokalne vlasti nemaju adekvatne kapacitete da obezbede odgovarajuću saradnju i finansiranje civilnog društva. U izveštaju se ukazuje na potrebu odgovarajućih izmena administrativne i pravne strukture i poboljšanja ljudskih kapaciteta kako bi se omogućilo bolje okruženje za saradnju civilnog društva i lokalne vlasti.

Stela Marduša već osam godina radi kao specijalistkinja u Odeljenju za evropske integracije u opštini Skadar. Ona objašnjava poteškoće sa kojima se opština suočavala u isplati sredstava i saradnji sa civilnim društvom. „Nismo imali nikakvu specifičnu metodologiju za saradnju sa organizacijama civilnog društva (OCD). To nas je ometalo da imamo ciljane projekte sa OCD sa jasno definisanim prioritetima i rezultatima“, kaže Stela.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je regionalna inicijativa koju finansira Evropska unija, a sprovodi je UNDP u šest zemalja Zapadnog Balkana. ReLOaD u Albaniji je 2017. godine raspisao konkurs za opštine da se prijave da budu deo programa podrške koji ima za cilj da im pomogne da povećaju efikasnost administracije i ljudskih kapaciteta u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Opština Skadar je bila među 35 opština koje su aplicirale i među 12 opština koje su dobile podršku.

„Ima mnogo posla, ali na kraju se sve isplati, jer pruža odličnu priliku za blisku saradnju sa civilnim društvom.“

Stela Marduša, specijalistkinja Odeljenja za evropske integracije opštine Skadar

Stela kaže da je za nju glavna i najvažnija novina uvedena programom LOD metodologije i priručnikom koji je odobrio Opštinski savet na početku saradnje sa programom ReLOaD. LOD je skraćenica za Lokalna demokratija i predstavlja instrument koji je usko usklađen sa pravilima EU o finansiranju eksternih akcija i garantuje otvorenu proceduru, jednake mogućnosti za sve kandidate, vidljivost i transparentnost. Priručnik počinje sa postavljanjem prioriteta i obuhvata raspisivanje konkursa, upravljanje projektom, implementaciju i praćenje napretka. „Ima mnogo posla, ali na kraju se sve isplati, jer pruža odličnu priliku za blisku saradnju sa civilnim društvom“, kaže Stela.

Jačanje ljudskih resursa za poboljšanje kvaliteta usluga

Jačanje kapaciteta osoblja partnerskih opština i OCD, u oblasti ciklusa upravljanja projektima, bio je jedan od nosećih stubova programa ReLOaD. Pored uvođenja LOD metodologije, program je podržao i opštine učesnice u obuci njihovih službenika o implementaciji metodologije. Obuka je obuhvatala tehnička znanja o izradi izveštaja i budžeta, implementaciji i praćenju projekata, standardima Evropske unije i drugim potrebnim veštinama. Stela kaže da joj je ova obuka, osim što ju je dovela u blizak kontakt sa organizacijama civilnog društva, pomogla da strukturira dobre radne prakse.

Lokalne vlasti Skadra i Tirane brzo su se i uspešno prilagodile LOD metodologiji i sada su mentori novim opštinama koje učestvuju u programu.

„Posle pet godina iskustva, pozivam svoje kolege da koliko god je to moguće iskoriste priliku koju ReLOaD pruža. To je veliko iskustvo učenja za administraciju: to je dugoročni kurs gde su na kraju pobednici lokalne uprave, organizacije civilnog društva i društvo u celini.“

Stela Marduša, specijalista Odeljenja za evropske integracije opštine Skadar

U prve tri godine, program ReLOaD takođe je obezbedio sredstva za lokalne neprofitne organizacije. Više od 5.000 građana Skadra imalo je koristi od inicijativa koje promovišu socijalnu inkluziju, osnaživanje žena, turizam, kulturu i mlade. Ova šema bespovratnih sredstava takođe je omogućila zvaničnicima opštine da primene LOD metodologiju i sve ono što su naučili na obuci.

Stela kaže da je mnogo naučila iz ovog uspešnog iskustva i da je sada spremna da ga podeli sa svojim kolegama u drugim partnerskim opštinama ReLOaD-a koje su se pridružile 2021. godine. „Posle pet godina iskustva, pozivam svoje kolege da koliko god je to moguće iskoriste priliku koju ReLOaD pruža. To je veliko iskustvo učenja za administraciju: to je dugoročni kurs gde su na kraju pobednici lokalne uprave, organizacije civilnog društva i društvo u celini.“, kaže Stela.

O projektu

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je regionalna inicijativa koju finansira Evropska unija, a sprovodi je UNDP. Cilj Programa je jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka i podsticanjem omogućavanja pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo i pluralističke medije. Takođe radi na jačanju partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu širenjem uspešnog modela transparentnog i projektno zasnovanog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta lokalnih uprava u pravcu većeg građanskog angažovanja u donošenju odluka i unapređivanju pružanja lokalnih usluga.

ReLOaD Albania

 

Photo credits: ReLOaD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.