Подобрување на соработката со цел справување со предизвиците со кои се соочуваат ранливите повратници во Србија | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Подобрување на соработката со цел справување со предизвиците со кои се соочуваат ранливите повратници во Србија

Советите на УНДП и ЕУ за поддршка на локалната миграција во Србија.

SCROLL DOWN

Имањето добро поврзани платформи каде што локалните даватели на услуги (јавни и невладини организации) ефикасно соработуваат е од суштинско значење за обезбедување навремени услуги за повратниците, кои се враќаат во своите матични заедници, без разлика дали се станува збор за пристап до лични документи, здравствена заштита, образование или вработување. И покрај тоа што српската влада издвојува значителни средства од својот буџет за поддршка на ранливите групи на повратници, пристапот до овие услуги и програми и понатаму е предизвик за најранливите. Пред неколку години, беа формирани Локални совети за миграција за да им помогнат на повратниците да се движат низ сложените бирократски процеси за да стигнат до потребната институционална поддршка и услуги. Сепак, од нивното формирање, советите не беа многу активни, со што локалната сервисна мрежа остана прилично фрагментирана и не целосно функционална и ефективна за повратниците.

Со поддршка од ЕУ и УНДП, Локалните совети за миграција се обновени и оспособени ефективно да обезбедат интегрирана и сеопфатна поддршка за повратниците. Денес, Локалните совети за миграција се енергични платформи каде што различни локални учесници – градската администрација, полицијата, Центарот за социјална работа, локалното биро за вработување, локалниот комесар за бегалци и миграција, Црвениот крст и граѓанските општествени организации – редовно се состануваат, координираат и ефикасно работат заедно за одговорат на предизвиците на повратниците. Локалните совети за миграција имаат меѓусекторски пристап, при тоа обезбедувајќи локалните институции и давателите на услуги да се поврзани и достапни за повратниците, со што би им се олеснил пристапот на повратниците до можностите за вработување, образование и здравствени услуги. Со мапирање на сложените предизвици со кои се соочуваат повратниците, идентификувајќи ги системските препреки и изнаоѓање (често иновативни) решенија за справување со предизвиците на повратниците, советите за миграција се системски решенија и конектори помеѓу креаторите на националните политики и локалните (јавни и невладини) даватели на услуги.

“Во претходните години, сите актери на локално ниво работеа одделно на решавање на проблемот со повратниците. Преку Локалниот совет за миграција, сите овие различни актери се поврзаа во една единствена мрежа“. – објаснува Љиљана Михајловиќ, член на локалниот совет за миграција во Нови Сад и директор на Покраинската канцеларија за вклучување на Ромите.“

Љиљана Михајловиќ, директор на Канцеларијата за инклузија на Ромите на автономната покраина Војводина и член на Локалниот совет за миграција во Нови Сад, Србија.

Помошта беше обезбедена во рамките на проектот финансиран од ЕУ „Зајакнување на националните и локални системи за поддршка на ефективна социо-економска интеграција на повратниците во Западен Балкан“. Како дел од овој проект, УНДП им помага на трите локални влади – Нови Сад, Ваљево и Бујановац – во активирање, или во некои случаи, реактивирање на нивните Локални совети за миграција. Проектот, исто така, обезбедува поддршка за градење на капацитетите на давателите на јавни услуги и локалните невладини организации, за да се обезбеди холистичка поддршка и да се насочи пристапот на повратниците до услугите на локално ниво и да се воведат нови услуги кои се однесуваат на специфичните потреби на повратниците. Ова е дел од заедничките напори на УНДП со партнерите за експериментирање и спроведување на иновативни, системски решенија за социо-економска реинтеграција на ранливите групи повратници, особено Ромите.

Постојат голем број витални улоги што ги играат локалните совети за миграција во ефективно реинтегрирање на ранливите повратници. Една од овие улоги е скенирање на потребите на повратниците и поврзување на учесниците со цел обезбедување сеопфатни решенија. За повеќето повратници низ економиите на Западен Балкан, еден од најголемите предизвици е недостатокот на формални работни места, најголемиот дел од повратниците заработуваат за живот преку неформални работни места. Сепак, има и други критични предизвици со кои се соочуваат повратниците, објаснува Љиљана Михајловиќ, директор на Канцеларијата за инклузија на Ромите на автономната покраина Војводина и член на Локалниот совет за миграција во Нови Сад, Србија.

Во Нови Сад, најголемата неформална ромска населба во градот е Велики Рит, каде што живеат повеќето повратници. Покрај лошата инфраструктура и субстандардните услови за живеење, нема одредба за регистрирање домашна адреса во Велики Рит. Како резултат на тоа, повратниците не можат да добијат лични документи, а без идентификација, тие не се подобни за социјална заштита. Со цел да се реши ова итно прашање, Локалниот совет за миграција во Нови Сад идентификуваше привремено, краткорочно решение за регистрирање на повратниците на привремена локална адреса, овозможувајќи им брз пристап до виталните услуги. Во меѓувреме, Локалниот совет за миграција активно работи на долгорочно решение. „Работиме на воспоставување процедури и локална мрежа која ќе им помогне на повратниците да добијат лични документи“, вели Љиљана. Иако процесот бара координација меѓу многу субјекти и повеќе процедури, Локалниот совет за миграција го презема водството во изнаоѓање решение за повратниците.

Локалните совети за миграција, исто така, имаат водечка улога во формулирањето и спроведувањето на Локалните акциони планови (LAPs). Локалните акциони планови се стратешки и акциски документи што ги усвојуваат локалните влади заедно со буџетите за да се осигураат дека се спроведуваат неопходните активности за справување со потребите. Проектот обезбеди експертска поддршка на локалниот совет за миграција во Нови Сад и две други општини во подготовката на нивните локални акциони планови.

“Би сакала да нагласам дека ова е првпат овие институции да се здружат за да работат на приоритетите и предизвиците на повратниците, конкретно и сеопфатно. Во Западен Балкан и во нашиот случај во Србија, ова е значаен чекор кон обезбедување повратниците да ја добијат поддршката што им е потребна за да напредуваат во нивните матични заедници.”

Богданка Тасев Периновиќ, проект менаџер на УНДП Србија

Во примерот на Нови Сад, освен предизвикот од отсуството на домашна адреса, беа идентификувани неколку други итни приоритети за да се одговори на потребите на повратниците. Еден од идентификуваните приоритети е формирање на едношалтерски сервисен центар во близина на населбата Велики Рит, со цел услугите да се доближат до повратниците. Важно е Ромите и повратниците да имаат лесен и брз пристап до различни услуги преку овој центар. Приоритетите кои се идентификувани се вклучени во локалниот акционен план на Нови Сад, заедно со предложениот буџет за нивно спроведување. На пример, во овој сервисен центар, се обезбедува поддршка за запишување во училиштата на деца повратници и помош за учење на децата повратници, кои се од витално значење за спречување на отпишувањето од училиште и придонесуваат за подобрување на образовните резултати и реинтеграција на децата повратници.

Богданка Тасев Периновиќ, проект менаџер во УНДП Србија, објаснува дека локалните совети за миграција имаат значајна улога во обезбедувањето повратниците успешно да се реинтегрираат во нивните матични заедници и да водат исполнет живот. Со обезбедување помош и поддршка за повратниците, промовирање на социјалната инклузија и следење и оценување на процесот на реинтеграција, локалните совети за миграција обезбедуваат повратниците да ја имаат потребната поддршка за да напредуваат во своитематични заедници. „Би сакала да истакнам дека ова е прв пат овие институции да се здружат за да работат на приоритетите и предизвиците на повратниците, конкретно и сеопфатно. Во Западен Балкан и во нашиот случај во Србија, ова е значаен чекор кон обезбедување повратниците ја добиваат поддршката што им е потребна за да напредуваат во своите матични заедници“, вели Богданка.

За проектот

Проектот за реинтеграција на повратниците во Западен Балкан е фокусиран на решавање на клучните бариери за социо-економска реинтеграција на ранливите повратници во Западен Балкан, особено во Албанија, Северна Македонија и Србија. Проектот е дел од Инструментот за претпристапна помош (IPA) II акција на повеќе земји, ЕУ поддршка за фундаменталните права на ромската заедница и реинтеграција на повратниците, доверен на УНДП, Светска банка и Советот на Европа.

Photo credits:UNDP

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.