Lokalno osnaživanje za evropske integracije Albanije | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Lokalno osnaživanje za evropske integracije Albanije

Inicijativa koju finansira EU osnažuje albanske opštine da igraju uticajniju ulogu u procesu evropskih integracija.

SCROLL DOWN

Albanija je 2014. godine pokrenula značajnu inicijativu za reformu svog sistema lokalne uprave, težeći istinskoj i suštinskoj decentralizaciji, nadovezujući se na prethodne, ali nedovoljne napore. Ova inicijativa je imala za cilj da ovlasti lokalnu samoupravu sa značajnim finansijskim i ekonomskim ovlašćenjima, pravima i odgovornostima. Imala je za cilj da unaprijedi administrativne, investicione, regulatorne i uslužne sposobnosti u osnovnim funkcijama, dok takođe obuhvata prenos dodatnih odgovornosti. Istovremeno, teritorijalna administrativna reforma je imala za cilj da pojednostavi administrativne granice zemlje reorganizacijom fragmentiranih jedinica lokalne samouprave. Ovo restrukturiranje je imalo za cilj da riješi pitanja nezadovoljavajućih javnih usluga koje se pružaju lokalnim zajednicama i odsustva ekonomije obima, što je rezultiralo prekomjernim administrativnim troškovima. Cilj je bio stvaranje kohezivnijeg i efikasnijeg teritorijalnog sistema koji bi bolje služio potrebama stanovništva.

„Međutim, ova percepcija je netačna, jer se značajan dio zakona zaista primjenjuje na lokalnom nivou. Konačno, prepoznato je da su integracije u EU sveobuhvatna praksa i da opštine igraju ključnu ulogu u ovom procesu“.

Jolanda Trebicka, vođa tima

Drugi ključni aspekt koji se bavi reformom lokalne uprave u Albaniji odnosio se na ulogu opština u procesu integracije u Evropsku uniju (EU). Jolanda Trebicka, izvršna direktorka Organizacije civilnog društva Europartners Development Albania (EPD) u to vrijeme bila je među stručnjacima koji su aktivno uključeni u proces reformi. Ona ističe da je među vlastima preovladalo mišljenje da su integracije u EU prvenstveno usmjerene na približavanje zakonodavstva na centralnom nivou, zanemarujući značaj lokalne uprave. „Međutim, ova percepcija je netačna, jer se značajan dio zakona zaista primjenjuje na lokalnom nivou. Albanija je započela proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Kao i u zemljama EU, procjena u Albaniji je potvrdila da se 70% harmonizovanog/približenog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU primjenjuje na lokalnom nivou. Konačno, prepoznato je da su integracije u EU sveobuhvatna praksa i da opštine igraju ključnu ulogu u ovom procesu“, navodi Trebicka. Shodno tome, inicijalna strategija decentralizacije imala je za cilj uspostavljanje EU kutaka u 30 opština Albanije do 2020. godine.

EU u Albaniji je 2017. godine pokrenula projekat „Opštine za Evropu“. Ovaj projekat je imao za cilj da podigne ulogu opština u procesu evropskih integracija na viši nivo. Počevši skoro od nule, projekat je pružio sveobuhvatnu podršku u različitim oblastima, uključujući pružajući pomoć svim 61 opštini u uspostavljanju jedinica EU i omogućavajući im da efikasno i efikasno obavljaju svoje dužnosti.Projekat je organizovao nekoliko obuka za unaprijeđenje kapaciteta opština za pristup fondovima EU i podržao jedinice EU u organizovanju događaja u lokalnoj zajednici radi širenja informacija o EU.

„Postoje oblasti koje zahtijevaju dalja poboljšanja. Međutim, mogu sa sigurnošću da tvrdim da smo postavili temelje da opštine preuzmu mnogo značajniju ulogu u procesu evropskih integracija u budućnosti.”

Jolanda Trebicka, vođa tima

Takođe, projekat je pružio podršku Delegaciji EU u sprovođenju informacionih i komunikacionih aktivnosti na opštinskom nivou. Ovo uključuje pomoć u kampanjama protiv ilegalne migracije, promociju ERASMUS+ programa mladim pojedincima u opštinama i podizanje svijesti o programima EU za podršku ruralnom području na lokalnom nivou. Važna kampanja bila je „Evropa je tu“ koja se sastojala u informisanju lokalnog stanovništva o doprinosu EU društvenom i ekonomskom razvoju lokalnih zajednica.

Generalno, projekat je dao značajan doprinos jačanju kapaciteta upravljanja opštinama u vezi sa pitanjima vezanim za EU, dajući pozitivne rezultate. Projekat se smatra najboljom praksom u zemljama Zapadnog Balkana tokom događaja koji je organizovao Komitet regiona u okviru Dana proširenja, 6. jula 2022. Ipak, gospođa Trebicka priznaje da još ima prostora za poboljšanje. “Postoje oblasti koje zahtijevaju dalja poboljšanja. Potrebno je učiniti više na informisanju i podizanju kapaciteta cijele lokalne administracije i podršci gradskim vijećima da igraju proaktivniju ulogu u važnim procesima evropskih integracija na terenu. Međutim, mogu sa sigurnošću da tvrdim da smo postavili temelje da opštine u budućnosti preuzmu mnogo značajniju ulogu u procesu evropskih integracija“, potvrđuje Trebicka.

O projektu

Opšti cilj projekta Opštine za Evropu je bio jačanje kapaciteta opštinske uprave i dopremanje do albanskih građana i albanskih lokalnih uprava sa informacijama o EU, njenim politikama, programima i fondovima. Sve projektne aktivnosti bile su organizovane oko sledećih komponenti: EU integracije i koordinacija donatora, institucionalna izgradnja i obuka, umrežavanje i onlajn komunikacija, vidljivost i događaji, kao i pitanja koja se odnose na sve oblasti. Projekat tehničke pomoći pružio je podršku za uspostavljanje i efikasno funkcionisanje Jedinica za EU ​​poslove u svakoj opštini. Jedinice EU su od ključnog značaja za upravljanje procesima interne (unutar opština) koordinacije o pitanjima vezanim za EU ​​i služe kao glavna struktura za koordinaciju i implementaciju aktivnosti u zajednici. Ukupna finansijska vrijednost projekta (obije faze) je 3,6 miliona eura.

Photo credits: Municipalities for Europe

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.